Kerhon säännöt

§ 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika, toiminta-alue ja kieli

Yhdistyksen nimi on Joutsan Moottorikerho ry ja sen kotipaikka on Joutsan kunta Länsi-Suomen läänissä. Yhdistys on perustettu 26. päivänä syyskuuta vuonna 1969 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä kerho ja Suomen Moottoriliitto ry – Finlands Motorförbund rf liitto. Kerhon virallinen kieli on suomi.

§ 2 Kerhon tarkoitus ja toiminnan laatu

Kerhon tarkoituksena on edistää ja ylläpitää moottoriurheiluharrastusta kerhon toiminta-alueella siten, että mahdollisimman moni kerhon jäsen harrastaisi moottoripyöräurheilua edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti, ja moottoripyöräilyyn erityisesti lakien, asetusten, liikennesääntöjen ja urheilun hengessä kasvattamalla jäsenistään ajokulttuurin vaatimuksista selvillä olevia taitavia ja huolellisia ajajia.

§ 3 Tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoitustaan kerho toteuttaa

 1. Tarjoamalla jäsenilleen
  • Kilpailutoimintaa
  • Koulutus- ja opetustoimintaa
  • Valmennus- ja harjoitustoimintaa
  • Nuorisotoimintaa
  • Valistus- ja kasvatustoimintaa
  • Tiedotus- ja suhdetoimintaa
  • Muuta samantapaista toimintaa tavoitteinaan kasvattaa yhteiskunnalle henkisesti virkeitä ja hyödyllisiä kansalaisia
 2. Kiinnittämällä ehdotusten, anomusten ja aloitteiden kautta toiminta-alueensa viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota sekä pyrkimällä omatoimisesti moottoripyöräilyn sekä moottoripyöräurheilun kehittämiseen ja sille tarpeellisten ajoharjoittelu- ja kilpailupaikkojen hankkimiseen ja hoitamiseen.
 3. Ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistamalla toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja irtainta omaisuutta.
 4. Kerho on puuttumatta uskonnollisiin ja valtiollisiin kysymyksiin.

§ 4 Kerhoon liittyminen, siitä eroaminen ja erottaminen

Kerhon jäseneksi voi hallitus hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan kerhon ja liiton sääntöjä ja päätöksiä. Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä kerhon kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt kerhon toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen. Kunniapuheenjohtajaksi voidaan kerhon kokouksen päätöksellä kutsua kerhon puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen. Kannatusjäseneksi voi kerhon hallitus hyväksyä oikeuskelpoisen yksityisen henkilön tai yhteisön, joka tukee kerhon toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannatusjäsenmaksun. Kannatusjäsenellä on kerhon kokouksissa puhevalta, ei äänivaltaa. Kerho pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.

Jäsen, joka haluaa erota kerhosta, tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen kerhon hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä suullisesti kerhon kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero astuu voimaan seuraavan kalenterivuoden alusta, mutta eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti. Jäsenmaksua ei palauteta.

Hallitus voi erottaa kerhosta jäsenen, joka

 • Laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen
 • Toimii kerhon sääntöjen vastaisesti
 • Rikkoo lakeja tai esiintyy urheiluhengen vastaisesti
 • Toimii kerhon ja liiton tarkoitusperien vastaisesti
 • Aiheuttaa toiminnallaan haittaa tai vahinkoa kerholle

Erotetulla on oikeus vedota kerhon seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on annettava tiedoksi kirjallisesti kerhon hallitukselle 14 päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä, tätä päivää lukuun ottamatta. Hallituksen on kutsuttava koolle kerhon kokous vähintään 30 päivän kuluessa vetoomuksen saatuaan. Ellei vetoomusta esitetä edellä mainitussa järjestyksessä, tulkoon erottamispäätös voimaan heti määräajan päätyttyä, mutta muussa tapauksessa katsottakoon jäsen erotetuksi vasta sitten, kun kerhon kokous on erottamispäätöksen vahvistanut. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takasin kerholle suorittamiaan maksuja.

§ 5 Liittymis- ja jäsenmaksut

Jäseniltä perittävien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannatusjäsenmaksujen suuruudesta päättää kerhon vuosikokous. Hallituksella on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta sekä nimetä jäsen ainaisjäseneksi, jos

 • Hän suorittanut liittymis- ja jäsenmaksut ja ollut kerhon jäsenenä vähintään 20 vuotta tai
 • On tehnyt kerholle huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai muita palveluksia

Ainaisjäsen on vapaa jäsenmaksuvelvollisuuksista. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

§ 6 Kerhon hallinto

Kerhon toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta ja omaisuudesta huolehtii vuosikokouksen valitsema hallitus, joka on myös kerhon laillinen edustaja. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, joka valitaan vuosikokouksessa vuosittain sekä 5-8 muuta jäsentä ja tarvittaessa 2 varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan.

Hallituksen jäsenet, lukuun ottamatta puheenjohtajaa, valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että vuosittain puolet on erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla erovuorossa olevat määrätään arvalla ja sen jälkeen vuoron mukaan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen kun vähintään puolet jäsenistä on paikalla. Hallituksen kokouksissa päätetään kaikki asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Jos yksikin hallituksen jäsen sitä vaatii, on äänestys toimitettava suljetuin lipuin. Jos äänet tällöin menevät tasan ratkaisee arpa.

§ 7 Hallituksen tehtävä on

 • Johtaa kerhon toimintaa sen tarkoitusperien toteuttamiseksi
 • Hyväksyä uudet jäsenet ja erottaa jäsenet huomioiden näiden sääntöjen xx määräykset
 • Pitää jäsenluetteloa
 • Vastata kerhon omaisuuden- ja taloudenhoidosta
 • Vastata kerhon kirjanpidosta
 • Vahvistaa vuosikokouksessa esille otettavat asiat
 • Laatia  vuosikokoukselle kerhon vuosi- ja tilikertomukset edelliseltä vuodelta
 • Toimeenpanna kerhon vuosi- ja ylimääräisten kokousten päätökset
 • Määrätä ja kuuluttaa kerhon kokousten paikka ja aika
 • Järjestää kilpailuja ja vahvistaa kilpailusäännöt
 • Ehdottaa liitolle ajaja- ja ansiomerkkien sekä ansiolevykkeiden saajat ja jakaa kerhon ansiolevykkeet ym. Merkit
 • Laatia toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa vuotta varten ja esittää se vuosikokoukselle hyväksyttäväksi

§ 8 Nimenkirjoitus

Kerhon nimen kirjoittavat joko puheenjohtaja tai sihteeri jompikumpi yhdessä jonkun muun hallituksen keskuudestaan valitseman jäsenen kanssa.

§ 9 Vuosikokous

Vuosikokous pidetään vuosittain helmi-maaliskuun aikana. Paikan ja ajan määrää tarkemmin hallitus. Kutsu vuosikokoukseen on julkaistava paikallisessa lehdessä vähintään 7 päivää ennen kokousta. Kutsussa on mainittava esille tulevat asiat.

Vuosikokous valitsee yksinkertaisella äänten enemmistöllä vuosikokouksen puheenjohtajan ja sihteerinä toimii hallituksen sihteeri.

§ 10 Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat

 1. Kokous avataan
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Esitetään tilinpäätös, hallituksen laatima toimintakertomus ja tilintarkastajan lausunto
 5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
 6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja erovuorossa olevien tilalle uudet jäsenet
 8. Valitaan tilintarkastaja ja hänelle varahenkilö
 9. Valitaan enintään kaksi edustajaa liittokokoukseen
 10. Valitaan jäsenehdokkaat liittohallitukseen
 11. Käsitellään toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä kilpailukalenteri
 12. Päätetään jäsen- ja liittymismaksujen suuruudesta
 13. Päätetään kunniajäsenten kutsumisesta kerhoon ja tehdään ehdotukset liittoon kutsuttavista kunniajäsenistä
 14. Tiedotetaan liitolle tehdyistä ajaja- ja ansiomerkki sekä ansiolevyehdotuksista.
 15. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja kokoukselle esitellyt asiat.

§ 11 Ylimääräinen kokous

Ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) kerhon jäsenistä on siitä tehnyt kirjallisen perustellun esityksen hallitukselle. Ylimääräisen kokouksen kutsussa tulee mainita ne asiat, jotka kokouksessa otetaan käsiteltäväksi. Kutsuminen tapahtuu samalla tavalla kuin vuosikokoukseen. Puhetta ylimääräisessä kokouksessa johtaa hallituksen puheenjohtaja.

§ 12 Pöytäkirjat

Kerhon ja hallituksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa. Kerhon kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava ja valittujen pöytäkirjan tarkastajien tarkastettava mahdollisimman pian. Hallituksen pöytäkirjat tarkastetaan joko heti tai seuraavassa kokouksessa.

§ 13 Äänestykset

Äänestyksissä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa. Kerhon kaikissa kokouksissa tapahtuu vaadittaessa äänestys suljetuin lipuin. Kullakin maksunsa maksaneella jäsenellä on yksi ääni mukaan lukien ainaisjäsenet. Kunnia- ja kannatusjäsenillä on puheoikeus.

§ 14 Tilit ja tarkastus

Kerhon tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös asiakirjoineen on annettava tilintarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

§ 15 Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää vuosikokous ¾ äänten enemmistöllä.

§ 16 Kerhon purkaminen

Päätös kerhon purkamisesta voidaan tehdä ainoastaan vuosikokouksessa vähintään 2/3 äänten enemmistöllä. Samassa kokouksessa päätetään jäljellä olevien varojen  käytöstä niin ikään 2/3 äänten enemmistöllä.

§ 17 Yhdistyslaki

Siltä osin, mitä näissä säännöissä ei ole mainittu, noudatetaan voimassaolevaa yhdistyslakia.

Yhteistyössä